אתר הנדסה

טפסים ונהלים – רישוי ותמ”א 38

מדניות הוועדה לבריכות שחיה פרטיות

1 – בקשה להיתר – רישוי זמין:
הדרכה לעיון בתיק בנין סרוק
היתר ב- 5 צעדים – מנהל התכנון
טופס 2 – תכנית שינויים בסמכות מהנדס
בקשה להחזר פיקדון
פתיחת בקשה להיתר
פתיחת בקשת שינויים לפי סעיף 145 ה
בקשה לחידוש תוקף היתר ושינוי בעל עניין
הצהרת בעל עניין – לקיחת אחריות
הצהרת מבקש – החלפת בעל עניין
הסכמה לביצוע החזר פיקדון בעת סרוב
טבלת כמויות
תמהיל דירות
רשימת מכוני בקרה
דוגמה לטבלת שטחים לאגרות – כולל סה”כ אחר PDF
דוגמה לטבלת שטחים לאגרות – כולל סה”כ אחר DWG

2 – תנאים לפתיחת בקשה להיתר – הגשה / תכן / תחילת עבודות / גמר:
בניה חדשה – רוויה (עד 29 מ’)
בניה חדשה – צמוד קרקע ו-או תוספת יחידת דיור
תמא 38 – הריסה ובניה או חיזוק
שינויים ותוספות בניה – ללא תוספת יחידות דיור
שימוש חורג (ותוספת בניה)- ללא תוספת יחידות דיור
בניה חדשה – מגדל רב קומות (מעל 29 מ’)
בניה חדשה – מבנה ציבור

3 – הנחיות מרחביות ומסמכי מדיניות:
הנחיות מרחביות – פרק מס’ 7 – הנחיות לתכנון תנועה וחניה (פרק 4 בהנחיות הקודמות)
הנחיות מרחביות – פרק מס’ 8 – הנחיות לאצירת אשפה ופינויה (פרק 5 בהנחיות הקודמות)
הנחיות מרחביות – עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
הנחיות מרחביות לפיתוח מגרשים לבניה כולל נספחים – שיכון הצנחנים
החלטת מדיניות רמת השקמה
תשריט מדיניות רמת השקמה
החלטת ועדה לאימוץ תכנית אב לשכונת רמת השקמה מיום 30.04.17
הנחיות מרחביות פרק 3 – הנחיות לפי סוג הבניין (מעודכן)
הנחיות מרחביות פרק 4 – הנחיות לפי מרכיבי הבניין (מעודכן)
הנחיות מרחביות לבתי התותח – רמת עמידר
החלטת מהנדסת העיר בדבר שצפ 2022
הנחיות מרחביות פרק 1 – עקרונות והגדרות (מעודכן)
הנחיות מרחביות פרק 2 – מיקום הבניין במרחב העירוני (מעודכן)
הנחיות מרחביות פרק 5 – הנחיות עיצוב כלליות (מעודכן)
הנחיות מרחביות פרק 6 – הנחיות ותנאים לפיתוח ותכנון המגרש (מעודכן)

4 – טפסים והנחיות – גיליון דרישות:
טופס בקשה לרישיון קדיחה
נספח 2 – כיבוי אש – הצהרת עורך הבקשה לאישור היתר בניה
נוהל אישור כיבוי אש מקוצר להיתרי בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה
נספח 3 – הצהרת עורך הבקשה לכיבוי אש – גמר בניה
נספח לבקשת פטור ממד
טפסים נלווים לחישובים סטטיים
הצהרת בעל ההיתר – בנכס משותף
הצהרת מתכנן השלד – לאי מניעת תמא 38
כתב שיפוי בלתי חוזר
פטור מאגף שפע (תברואה) – לסידור פחי האשפה והמחזור
הצהרת מבקש ההיתר – הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר תקנה 36(ב)
הצהרת בעל ההיתר – אין עצים בתחום החלקה
הנחיות לעריכת תכנית ניקוז – מחלקת דרכים
פטור ממד – כללי
פטור ממד – שימוש חורג לגן ילדים
טופס בקשה לרשיון כריתה או העתקה

5 – מסמכי איכות הסביבה:
טופס הצהרת כמות פסולת בניין
אישור סיום עבודת אסבסט
הצהרת יזם להפחתת סיכוני קרינה
הנחיות להכנת דוח אקוסטי
הנחיות להכנת סקר אסבסט
הנחיות להכנת נספח סביבתי
הנחיות בנושא איכות אוויר