אתר הנדסה

חברי ועדת משנה

שםתפקידטלפוןדואל

עו"ד רועי ברזילי

מ"מ, סגן רה"ע ויו"ר ועדה

03-6753522

מזכירה: אלווינה elvina-ku@ramat-gan.muni.il

מר צחי זליכה

חבר הנהלת העיר וסגן יו"ר הוועדה

03-6753576

מזכירה: טלי tali-o@ramat-gan.muni.il

מר ישראל זרי

סגן רה"עעו"ד מנחם דוד

משנה בכיר לרה"עעו"ד אביהוא בן-משה

משנה לרה"עגב' עדנה וידל

חברת מועצת העיר03-6753845

מזכירה: גילה gila@ramat-gan.muni.il

מר דני גולדשטייןחבר מועצת העירמר ליר לויחבר מועצת העיר