אתר הנדסה

הנחיות ומסמכי מדיניות

החלטת הועדה מישיבה מספר 2023020 – הוספת מרחב מוגן דירתי לבניין מגורים קיים
פרסום הודעה לפי סעיף 158נו(ב) – החלטת מועצת העיר מיום 23.11.2022 – קידום בקשה להיתר באמצעות מורשה להיתר
מדינויות תמא 38 – 02.02.21
הנחיות לפיתוח המגרש
הודעת הועדה לתשתיות לאומיות לפי סע’ 77-78
הנחיות מרחביות פרק 1 – עקרונות והגדרות (מעודכן)
הנחיות מרחביות פרק 2 – מיקום הבניין במרחב העירוני (מעודכן)
הנחיות מרחביות פרק 3 – הנחיות לפי סוג הבניין (מעודכן)
הנחיות מרחביות פרק 4 – הנחיות לפי מרכיבי הבניין (מעודכן)
הנחיות מרחביות פרק 5 – הנחיות עיצוב כלליות (מעודכן)
הנחיות מרחביות פרק 6 – הנחיות ותנאים לפיתוח ותכנון המגרש (מעודכן)
הנחיות מרחביות – פרק מס’ 7 – הנחיות לתכנון תנועה וחניה (פרק 4 בהנחיות הקודמות)
הנחיות מרחביות – פרק מס’ 8 – הנחיות לאצירת אשפה ופינויה (פרק 5 בהנחיות הקודמות)
החלטת ועדה לאישור עדכון הנחיות מרחביות 19.06.22
אישור ועדה מחוזית מיום 11.4.16 – מדיניות בניה לגובה ברמת גן
הנחיות מרחביות לבתי התותח – רמת עמידר
הנחיות מרחביות לפיתוח מגרשים לבניה כולל נספחים – שיכון הצנחנים
מדיניות בנייה לגובה – תשריט לפי החלטת הועדה 18.10.2015
מדיניות ספטמבר 2019
עדכון מדיניות בניה בת קיימא 28.1.20
טבלת מכפילי צפיפות מאושרת מתאריך 10.03.22 בעבור תבע בלבד
הודעה על החלטה בעניין חלוקה לאזורים בתחום הרשות המקומית וקביעת שיעור היטל השבחה בתכנית פינוי ובינוי כולל תשריט
מדיניות המחלקה לאיכות הסביבה
הנחיות ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה לצמודי קרקע
הנחיות ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה לבקשות לבנייה רוויה למגורים ואו תמא 38 בהריסה ובנייה (עד 29 מטר)
הנחיות ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה לבקשות לבנייה רוויה למגורים – בניין רב קומות
הנחיות ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה למבני משרדים תעסוקה ומלונאות
הנחיות ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה לבקשות למבני ציבור
הנחיות ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה לבקשות לתוספת בנייה ואו לתמא 38 בחיזוק ותוספת
הנחיות טכניות ליזם בנושא מערכת פינוי אשפה פנאומטית ללא הסכם יזם – קבלן