אתר הנדסה

אגרות והיטלים

במסגרת תהליך קבלת היתר בניה נדרשים המבקשים , בין היתר, לשלם לעירייה אגרות והיטלים הקבועים בחוק.

אגרת בניה

ניגבת מכוח תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) התש”ל -1970 בתוספת השלישית לתקנות מפורטים הנחיות לחישוב שטחי ונפחי בניה, אגרות ושיעורי אגרות למתן היתר.

היטלים

נגבים מכוח חוקי העזר העירוניים למימון תשתיות עירוניות (כבישים, מדרכות, תיעול, שצ”פ) . בבניין מגורים / מסחר / תעשייה החיוב בהיטלים הינה לכל השטחים המבוקשים בהיתר, נקבע לפי גודל השטח במ”ר / במ”ק.
היטלי פיתוח (מים) הינם תשלומים המשולמים לתאגיד מי רמת גן מכוח חוק תאגידי מים וביוב, תשס”א – 2001.

פרטי התקשרות

קבלת קהל

  • יום ב’ – בין השעות 15:00-17:00
  • יום ה’  בין השעות 08:30-11:30

מענה טלפוני

  • ימים א’, ד’ – בין השעות 13:30-15:00
  • יום ב’ – בין השעות 10:00-12:00