אתר הנדסה

תקנות פטור מהיתר

בתאריך 1 באוגוסט 2014 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, המכונה “חוק הפרגולות”.
התיקון לחוק נועד בעיקרו לבזר את הסמכויות בין מוסדות התכנון וכן לייעל ולקצר את הליכי התכנון והרישוי.
התיקון כולל מספר שינויים משמעותיים לחוק וקובע כי ניתן יהיה לבצע עבודות בנייה מסוימות בפטור מהיתר, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע”ד-2014.

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתרי בנייה לעבודות קטנות בהתאם למפורט באתר משרד הפנים.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:

 1. חוק התכנון והבניה
 2. תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
 3. הנחיות מרחביות לעבודות פטורות מהיתר:
  ניתן למצוא תחת תפריט תכנון עיר – הנחיות ומסמכי מדיניות (הנחיות מרחביות)
  בנוסף מסמך מרכז לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר (שימו לב שההנחיות המחייבות והמעודכנות נמצאות בהנחיות ומסמכי המדיניות של אגף תכנון עיר)
 4. חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית – הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים

השינויים המרכזיים הקבועים בחוק

 1. הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות, לצמצום זמני המתנה
 2. הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
 3. פטור מהיתר ו/או תכנית (ראה/י: עיקרי תיקון 101)
 4. רישוי מקוון
 5. מכוני בקרה