אתר הנדסה

תכנון עיר

פעילות האגף

הכנת תכניות בנין עיר סטטוטוריות וליווי תוכניות המוגשות ע”י יזמי חוץ מוסדיים או פרטיים.
מתן מידע תכנוני לציבור הנוגע לתוכניות בנין עיר ולתנאי הבניה החלים על קרקעות, בכתב ובעל-פה.
בדיקה ואישור של תשריטים לצורך רישום איחוד ו/או חלוקה של מקרקעין.
ייצוג משרד מהנדס העיר והועדה המקומית לתכנון ולבניה בפני גורמים אחרים בעירייה ומחוצה לה.

באגף ניתן לקבל מידע בנושאים הבאים:

  1. מידע תכנוני
  2. זכויות בניה ומידע פרטני עפ”י רישום נכס (גוש/חלקה או כתובת נכס)
  3. ניתן לברר את זכויות הבניה ויתר הוראות התוכניות החלות על מקרקעין בתחום התכנון של הועדה המקומית לתכנון ובניה.

ניתן לפנות למחלקה לתכנון העיר תוך ציון מספר גוש/חלקה. מתן המידע בכתב כרוך בתשלום אגרה על פי החוק. האגרה מתעדכנת על פי המדד פעמיים בשנה (ב-1 בינואר, וב-1 ביולי). במידה ועל החלקה/מגרש קיים מבנה, יש לגשת למחלקת רישוי בניה, לקבלת מידע על השטח הבנוי הקיים.
אם נותרו זכויות בניה, אופן ניצולן במגרש הוא פונקציה של תנאי הבניה החלים במקום.

מידע תכנוני כללי על פי תכנון עיר

תוכניות בנין עיר קובעות את שימושי הקרקע, זכויות הבניה ותנאי הבניה והפיתוח באזורי העיר השונים.
התוכניות העומדות לעיון הציבור הן: תוכניות בנין עיר מאושרות ומופקדות.
התוכניות זמינות לעיון, שמירה והדפסה.

הגשת תיק מידע

מפת מדידה מהווה מסמך מחייב להגשת בקשות להיתר בניה כחוק.

תנאים לאישור מפת מדידה

  1. בסיס מפת המדידה – מפת מודד מוסמך.
  2. ערוכה עפ”י תקנה 87 לתקנות המודדים 1988 וכפי שמפורט בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש”ל – 1970.
  3. מפת המדידה כוללת את הוראות הבניה העיקריות המחייבות עפ”י תוכניות בנין עיר החלות על השטח. מפת המדידה כוללת את הוראות הבניה העיקריות המתחייבות עפ”י תוכניות בנין עיר החלות על השטח.
  4. על עורך הבקשה להיתר בניה, לעיין בכל תוכניות בנין עיר עפ”י הרשימה המפורטת והמופיעה במפת המדידה המאושרת.
  5. תוקף מפת מדידה להגשה – 6 חודשים ממועד החתימה של המודד.
  6. תוקף מפת מדידה מאושרת – שנה מיום חתימת מהנדס העיר (או עובד מטעמו).
  7. אישורה של מפת המדידה יבוצע תמורת תשלום אגרה.

מפות קווי רחוב

מפות המהוות בסיס לתוכניות סלילה ומיועדות למהנדסי דרכים וליזמים.

אנשי קשר עיקריים