אתר הנדסה

ברוכים הבאים לאתר ההנדסי של עיריית רמת-גן

תאריך: 28/02/2018
עיריית רמת גן מאפשרת קבלת מידע תכנוני-הנדסי וגיאוגרפי באמצעות אתר האינטרנט ההנדסי.

האתר מספק מידע על תהליכים, טפסים ונהלים, מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים וצפייה במערכת המידע הגיאוגרפי. התוכן המופיע באתר זה אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור. הרשות אינה אחראית לכל טעות, שיבוש או השמטה, תוספת ופגם. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הרשות.

המידע לתושב באתר ההנדסי:

 1. הפקת דף מידע תכנוני – מילולי המכיל פירוט של זכויות הבניה לפי גוש/חלקה או כתובת (המידע אינו קביל משפטית, איננו חתום והוא לידיעה בלבד)
 2. הפקת דף מידע גרפי כולל ייעודי הקרקע בחלקה המבוקשת (בקנה מידה לפי בחירה)
 3. צפייה בתכניות בניין עיר סרוקות בתוקף ובהפקדה
 4. צפייה מקוונת בסטאטוס הטיפול בבקשות להיתר בניה
 5. צפייה ב”גרמושקות” סרוקות, היתרים ומסמכים נוספים שנסרקו מתוך תיקי הבנין
 6. קבלת מידע גיאוגרפי רב וצפייה ב”שכבות” רבות של מידע גיאוגרפי כולל תצלום אויר (מערכת GIS)
 7. הזמנת תיק בנין לעיון באמצעות טופס מיוחד
 8. “שליפת” טפסים של המח’ לפיקוח על הבניה הדרושים לאחר קבלת היתר בניה ולקראת מתן טופס 4 ותעודת גמר.
 9. צפיה ב”פרסומים” הנוגעים ל”הקלות” בהליך הרישוי ובנושאי תכניות בנין עיר.
 10. פרוטוקול מקוון של הועדה המקומית לנושאי רישוי תכנון ותב”ע.
 11. באתר ניתן לצפות במאגרי המידע של הועדה, צפיה בתיקי בנין סרוקים, ישיבות ועדה, מידע תכנוני, GIS הכולל שכבות מידע, תצ”א אלכסונית ועוד…​

קבלת קהל תתאפשר בתאום מראש בלבד.

המעוניינים לעיין בתיקי בניין ובקשות יכולים לעיין בחומרים סרוקים באתר ההנדסי, לפי ההדרכה המצ”ב.

אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי עיריית רמת-גן, מינהל ההנדסה וחברת קומפלוט. הצהרת נגישות.

מודיעין אגף הנדסה: 03-6753515