אתר הנדסה

פרסום הודעה לפי סעיף 158נו(ב) – החלטת מועצת העיר מיום 23.11.2022 – קידום בקשה להיתר באמצעות מורשה להיתר

קטגוריה: